Furu ike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto


בריכה ישנה
צפרדע מזנק פנימה -
שכשוך המים

(Basho)